Ders İçeriği

 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Yönetim ve sağlık işletmeleri yönetiminin gelişimi,
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi, hastane yönetimi, sağlık işletmelerinin fonksiyonları, sağlık işletmelerinde performans değerleme, hasta hakları ve çağdaş yaklaşımlar.
 
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Bu derste sağlık hizmetlerini farklı kılan özellikler, sağlık hizmetleri pazar çevresi, sağlık sektöründe tüketici davranışları, sağlık hizmetleri pazarlama karması, yeni sağlık hizmetleri tasarımı, sağlık sektöründe fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi konuları incelenmektedir.
 
Sağlık Kurumları Muhasebesi
Derste, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Derste ayrıca hizmet işletmelerinde maliyetlerin saptanmasına yönelik yöntemlere yer verilecektir. Bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlan
cağı hakkında bilgi verilecektir.
 
Sağlık Hukuku
Bu ders sağlık hukuku kavramı, kaynakları ve teşkilatı, hasta ile hekim arasındaki ilişkiler, organ ve doku nakli, klinik araştırma, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartları, hekim ve hastanın yükümlülükleri, hatalı tıbbi uygulama ve tazminat sorumluluğu, tıp ceza hukuku konularını kapsar
 
Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular
Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı, Sağlıkta İletişim, Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi, Halk Sağlığı, Düzenli Sağlık Kontrolü, Sağlık Hizmetlerinde Standart, Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
 
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik
Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir. Etik kavramı üzerinde durularak sağlık yönetiminde etik ilkeler ve sorumluluklar hakkında gerekli bilgiler verilecektir.
 
Araştırma Yöntemleri
Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.
 
Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Lojistik Yönetimi
Bu ders Tedarik ve lojistik Yönetimiyle ilgili kavramları kapsar.
 
Sağlık Sigortacılığı
Bu ders sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır.
 
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Dünya ve Türkiye Sağlık sistemlerinin incelenmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması; farklı ülke sağlık sistemlerinin avantaj ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesi.
 
Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi
Süreç ve kalite yönetimi kavramları ve önemi, süreçleri analizi ve iyileştirme, altı sigma metodolojisi
 
Sağlık Kuruluşlarında Halka İlişkiler ve İletişim
Bu ders Sağlık Kuruluşlarında Halka İlişkiler ve İletişim konularını kapsamaktadır.
 
Yatırım Projeleri Analizi
Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve finansal değerlendirme, sabit yatırım projelerinde risk, enflasyon etkileri, yatırımların finansmanı ve kredilendirilmesi, yatırım projelerini değerlemdirne teknikleri.
 
Seminer
Literatür taraması, Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması, Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması, Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi.
 
Diploma Tezi-I
Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım ve doktora tezinin dönem değerlendirmesi.
 
Diploma Tezi-II
Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım, ve doktora tezinin dönem değerlendirmesi.
 
Bitirme Projesi
Her öğrenci İşletme alanına ait konularda dönem çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.