Ders İçeriği

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (E-MBA) DERS İÇERİKLERİ

 
Araştırma Yöntemleri (3,0,3)
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

Dönem Projesi (0,0,0)
Dönem projesi kapsamında öğrenciler danışmanları eşliğinde bir adet bitirme projesi hazırlayacaktır.

Finansal Muhasebe (3,0,3)
Uygulamada Muhasebe / Raporlama Süreci / Muhasebe hesaplarının ayarlama kayıtları/ Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması / Ticari İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Stoklar / Muhasebe İlkeleri / İç Kontrol ve Nakit / Alacaklar / İşletme Varlıkları Doğal kaynakları ve Maddi olmayan Varlıklar / Nakit Akış Tablosu.

Finansal Yönetim (3,0,3)
Finansla Yönetim veya yönetim sistemi geliştirme, alacaklar, borçlar, nakit, envanter, duran varlıklar sermaye yönünden Finansal yönetim, Finansal kararlar ve politika, Finansal planlama ve kontrol, Finansal piyasalar ve özellikleri.

Pazarlama Yönetimi (3,0,3)
Günümüzde firmaların yoğun rekabet ortamı içinde başarılı olabilmeleri, etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi ile mümkündür. Rekabetin küresel boyutlara ulaştığı dünyamızda başarılı olabilmek, ancak tüketicilerin tatmininin sağlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi temel faktörlerle mümkündür ve bu da etkin pazarlama stratejilerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Pazarlama stratejisi, firmaların pazarda rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlayacak temel bir araçtır.

Stratejik Yönetim (3,0,3)
Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmenin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık verilerek ele alınacaktır.

Yönetim ve Organizasyon (3,0,3)
Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları, yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel kontrol, liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş yapılar, çağdaş yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik esaslı yönetim, takım yönetimi.
 
SEÇMELİ DERSLER
Finansal Kurumlar Yönetimi (3,0,3)
Finansal aracılık işlevi, finansal hizmet sektörü, finansal aracılık sektöründe karşılaşılan riskler, faiz oranı riski, diğer piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, sermaye yeterliliği, finansal araçlarla risk yönetimi.
Halkla İlişkiler ve İletişim (3,0,3)
Halkla İlişkiler, son yıllarda gerek kamu ve gerekse özel sektörde olsun, önemi gittikçe artan ve organizasyon yapılarında daha çok yer verilmeye başlanan bir işletme fonksiyonu olarak görülmektedir. Bu dersin amacı, halkla ilişkiler fonksiyonunun temel kavramlarının işletme dinamiklerindeki rolünün ve öneminin anlaşılmasını sağlamak ve bu kavramlara ilişkin uygulama becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamındaki başlıca konular şunlardır: işletmenin gerek günlük yaşantısını ve gerekse stratejik planlamasını etkileme gücüne sahip sorunların saptanması, sorun çözme amaçlarının belirlenmesi, hedef kitlelerin tanımlanması, iletişim ve medya stratejilerinin oluşturulması, uygulama ve etkinlik ölçümü. Ders kapsamında öğrencilerin, ders kitabının yanı sıra çeşitli makale araştırma, inceleme ve sunum görevlerini yerine getirmesi, belirlenecek bir konu üzerinde araştırma yaparak dönem ödevi hazırlaması ve sınıf ortamında sunması beklenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi (3,0,3)
Bu dersin amacı, kuruluşlarda insan kaynağının elde edilmesi, korunması, geliştirilmesi ve bu kaynaktan daha verimli bir şekilde yararlanılması ile ilintili ilkelerin, politikaların ve uygulamaların anlaşılmasında yardımcı olmaktır. İnsan kaynağı yönetimine giriş, iş analizi, stratejik insan kaynağı planlaması, işe eleman arama, işe eleman seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, performans değerlendirme ve ücretlendirme başlıca konular arasında yer almaktadır.

Liderlik ve Değişim Yönetimi (3,0,3)
Bu dersin amacı, liderlik kavramı ve organizasyonlarda yaşanan değişim türleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bunun basarıyla yönetilmesi, değişimi kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması, konuya ilişkin uygulamalar ve teknikler, örnek olay çalışması yapılmasıdır. Lider kavramı, liderin özellikleri, liderlik tipleri, transformasyonel liderlik, otokratik liderlik, demokratik liderlik, değişime direnç, değişim süreci gibi konular ele alınmaktadır.

Maliyet Muhasebesi (3,0,3)
Bu ders öğrenciye; maliyet kavramları, giderlerin oluşma biçimi ile giderlerin üretilen mal ve hizmetlerle ilişkilendirilmesi teknik sistemlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler maliyet hesaplama ve kayıtlama tekniklerini öğrenmeleri yanında; giderlerin kontrol altında tutulması, maliyet bilgilerinin planlamada kullanılması, maliyet bilgilerinden yararlanarak işletmeye ilişkin kararların süratli ve isabetli bir biçimde alınması konularında bilgi ve beceri kazanırlar.

Toplam Kalite Yönetimi (3,0,3)
TKY hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, takım çalışması halinde, TKY’nin temel prensipleri, hem öğretilmekte hem de sınıf ortamında uygulanmakta ve performans, istatistiki yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir.

Üretim Yönetimi (3,0,3)
Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, tahminleme, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, proses seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri, kalite yönetimi, kalite kontrol

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3,0,3)
Bu dersin içeriğini, piyasa kavramı-çeşitleri ve özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları ve fonları, aracı kuruluşların yapısı ve işleyiş şekli, hisse senetleri piyasası, sermaye piyasasında halka arz, sermaye artırımlarında ve/veya temettü ödemelerinde fiyat tespiti, hisse senetlerinde takas ve saklama esasları, finansal analiz, teknik analiz, finansal matematik, portföy risk-getiri ilişkileri, portföy optimizasyonu ve değerlendirme esasları, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama modeli ve yatırım stratejileri oluşturmaktadır.

Yönetim Muhasebesi (3,0,3)
Bu derste, maliyet ve gider kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, işletme bütçelerinin düzenlenmesi, geçerli maliyet kavramı ve işletmede alınan kısa ve uzun vadeli kararlar, başabaş noktası ve maliyet-hacim-kâr analizleri, esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ve sapma analizleri ile ilgili konular işlenir.