Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Programın adı
 
E-Yüksek Lisans
Sağlık Kurulumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
Programın açılma gerekçesi; Türk yüksek öğretim sistemi açısından önemi ve kurumun stratejik hedef ve politikalarıyla uyumu
Günümüzde sağlık ve hastane alanında hekimlere ve hemşirelere olan ihtiyaç kadar bu kurumların iyi bir şekilde kurulup yönetilmesine olan ihtiyaç Türkiye’de olduğu gibi, bütün dünya ülkelerinde hızla artmaktadır. Çünkü iyi yönetim yalnızca ticaret, sanayi ve hizmet işletmeleri için değil, sağlık kurumları ve hastanelerde işin her aşaması için de gereklidir. İnsanların sağlık ve yaşam düzeylerini arttırma ve sağlık hizmetleri kalitesini iyileştirme amacına bağlı olduğu düşünülürse, tüm uğraş alanları içinde insanın sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu üstlenmiş olan sağlık hizmetleri sektörünün ne denli önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğu ortaya çıkar.  
Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri sektörü ulusal gelirden en büyük payı alan sektör olma özelliğine sahiptir. Çok karmaşık bir insan gücü içeren büyük sağlık kuruluşlarının yönetilmesi sorununun ortaya çıkması ve bu ihtiyacın fark edilmesi ile sağlık sisteminin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi çabaları başlatılmıştır. Sağlık sistemini etkinleştirmeye büyük katkısı olduğuna kuşku olmayan yönetim olgusunun sağlık hizmetleri alanında yeni bir meslek olarak ele alınması ve bu mesleği yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği programında, sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak olan, muhasebe, toplam kalite yönetimi vb. sağlık hizmetleri ve kurumları yönetimini içeren derslerden oluşan bir eğitim programı uygulanacaktır.
 
1.3. Programdan mezun olanların hangi yeterlilikleri kazanacakları ve ne tür istihdam olanağı bulacakları konusunda bilgi
Bu program, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kuruluşları işletmecileri yetiştirerek, yöneticilik beceri ve görgülerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programda işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetilerini kazandırmak hedeflenmiştir.
Türk sağlık ve hastane sistemi ile ilgili olarak araştırma yapan kurum ve kişilerin ortak bulgusu, sağlık ve hastane sisteminin daha mükemmel bir biçimde işletilmesinin gerekliliğidir. Hastane yönetimlerinin karşılaştığı sorunların temelinde, hastanelerin bilimsel işletmecilik ilkelerine göre yönetilmeyişinin yattığı söylenebilir. Uzun yıllardan beri sağlık kuruluşlarının üst yönetimde görevli kişilerin, işletmecilik konusunda ihtiyaç duydukları eğitimi alamamaları sorunların çözümünde gecikmelere neden olmaktadır. Derinlemesine yönetim eğitiminden geçmiş kişilerin sayısının arttırılması, sağlık reformlarının etkili ve başarılı olmasını sağlayacaktır.
Bu programdan mezun olanlar, yurt içinde ve yurt dışında tüm hastane ve sağlık kuruluşlarında değişik kademelerde yönetici olarak görev alacaklardır.

Programa kaydolan öğrencilere idari destek hizmetleri (kayıt, öğrenci işleri, askerlik, vb) nasıl verilecektir?
Söz konusu hizmetler Uzaktan Eğitim Merkezi Genel Sekreterliği’ne bağlı Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülecektir.
 
Programdan mezun olabilmek için staj vb. uygulamalar gerekiyorsa, nasıl organize edilecektir? 
Staj zorunluluğu yoktur.
 
Nasıl bir öz değerlendirme sistemi öngörülmektedir? Öğrenenlerden geri bildirim almaya yönelik mekanizmalar nelerdir?
Eğitim internet üzerinden yapıldığı için öğrencilerle olan etkileşim son derece ileri seviyede olacaktır. Sistem üzerinden yapılacak anketler, örneğin memnuniyet araştırmaları sisteme yol gösterecektir. Uzaktan eğitim sistemi organizasyonunda yer alan ölçme ve değerlendirme birimi sürekli olarak öğrencilerin akademik performanslarını izleyecek ve ölçecektir. Bunun dışında akademik değerlendirme kurulunun belirleyeceği iç ve dış denetim sistemleri devreye sokulacaktır.