Recently added item(s)
Amaç ve Hedefler

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı 9 ana stratejik amaç etrafında 34 hedef, 157 eylem ve performans göstergesinden oluşmaktadır.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Stratejik Planı aşağıda belirtilen 9 ana stratejik amaç ve ilgili hedefleri kapsamaktadır:

Stratejik Amaç 1: Lisans Eğitiminde Mükemmelliğe Ulaşmak
Hedef 1.1: Lisans eğitiminde yerli/yabancı başarılı öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemize öncelik vermelerini sağlamak, Hedef 1.2: Üniversitemizin deneyimli ve nitelikli akademik kadrosunu zenginleştirmek,
Hedef 1.3: Yabancı Diller Hazırlık Birimi ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESEM) aracılığıyla verilen İngilizce eğitimini geliştirmek,
Hedef 1.4: Öğrencilerin akademik ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek,
 Hedef 1.5: Yabancı Diller Hazırlık Birimi bünyesinde ikinci yabancı dil eğitimini başlatmak,
 Hedef 1.6: Öğrenci memnuniyet düzeyini artırmak,
Hedef 1.7: Uzaktan eğitim ile verilen derslerin sayısını ve ders içeriklerinin niteliğini artırmak.

Stratejik Amaç 2: Lisansüstü Eğitiminde Mükemmelliğe Ulaşmak
Hedef 2.1: Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora programlarını çeşitlendirerek lisansüstü eğitimi zenginleştirmek, Hedef 2.2: Üniversitemizin lisansüstü akademik kadrosunu zenginleştirmek,
Hedef 2.3: Lisansüstü programlardaki yabancı öğrenci sayısını artırmak.

Stratejik Amaç 3: Araştırmaya Dayalı Nitelikli Akademik Yayın Üretmek
Hedef 3.1: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Komisyonu (İESUBEDEK) kanalıyla nitelikli akademik yayın ve araştırmaları özendirmek,
Hedef 3.2: Ulusal/Uluslararası üniversite dışı kaynaklı araştırma destekleri hakkında akademik personeli bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak,
Hedef 3.3: Avrasya Araştırmaları Merkezi (AAM) kurmak ve bünyesinde akademik yayın ve araştırma eylemleri gerçekleştirmek.

Stratejik Amaç 4: Ulusal / Uluslararası Tanınırlığı Sağlamak ve Geliştirmek
Hedef 4.1: Üniversitemizi Erasmus+ uluslararası değişim süreçlerine entegre etmek,
Hedef 4.2: Akademik personelimizin yurtdışından seçkin akademisyenlerle ortak araştırma ve yayın yapmasını özendirmek,
Hedef 4.3: Erasmus+ kanallarıyla akademisyenlerimizin yurtdışındaki üniversite ve araştırma merkezlerinde misafir araştırmacı statüsünde çalışmalarını sağlamak,
Hedef 4.4: Erasmus+ değişim programları kanalıyla yabancı öğrenci oranını artırmak.

Stratejik Amaç 5: Şeffaflık ve Toplumsal Hizmet İlkelerine Dayalı Bir Kurum Kültürü Oluşturmak
Hedef 5.1: Kamu ve özel sektör gereksinimlerine göre mevcut eğitim müfredatlarını güncellemek,
Hedef 5.2: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESEM) kanalıyla verilen eğitim programlarını zenginleştirmek,
Hedef 5.3: Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi (UEAM) aracılığıyla verilen lisansüstü programları bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirmek,
Hedef 5.4: Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi’ni iyileştirmek,
Hedef 5.5: Dış paydaşlarla ilgili alanlarda proje geliştirmek.

Stratejik Amaç 6: Süreklilik Prensibi Çerçevesinde Kurumsal Yapılaşmayı Sağlamak
Hedef 6.1: Kurumsal kültürü geliştirmek,
Hedef 6.2: Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi ile yazılı-görsel basın arasındaki iletişimi güçlendirmek,
Hedef 6.3: Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarını geliştirmek,
Hedef 6.4: Stratejik hedefleri belirli aralıklarla izlemek ve değerlendirmek.

Stratejik Amaç 7: Bilişim Altyapısını İyileştirmek ve Faaliyetleri Çeşitlendirmek
Hedef 7.1: Olağanüstü Durum Merkezi’ni (ODM) oluşturmak ve geliştirmek,
Hedef 7.2: Öğrenci Bilgi Sistemi’ni geliştirmek,
Hedef 7.3: İnternet altyapısını güçlendirmek,
Hedef 7.4: Belge Yönetim Sistemi’ni kurmak.

Stratejik Amaç 8: Öğrenci ve İdari/Akademik Personel Memnuniyetini Artırmak
Hedef 8.1: Öğrenci memnuniyet düzeyini belirlemek ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmak,
 Hedef 8.2: Akademik personelin memnuniyet düzeyini % 20 oranında artırmak,
Hedef 8.3: İdari personelin memnuniyet düzeyini % 20 oranında artırmak.

Stratejik Amaç 9: Finansal Kaynakları Artırmak ve Çeşitlendirmek
 Hedef 9.1: Mali kaynakları çeşitlendirmek ve artırmak.